sevgiliyi geri döndürme

sevgiliyi geri döndürme

Etiketler sevgiliyi geri döndürme,duasi,dualari,en güzel dualar
islami sohbet sevgiliyi geri döndürme
Kategori dualar
Bu Dua Sitesi 352 Kez ziyaret edilmiştir
Yazar Dua Bahçesi Sohbet

sevgiliyi geri döndürme Hakkında Detaylar

en tesirLi dualar burada sevgiliyi geri döndürme Gideni Geri Getirme Kendine Çevirme Duası,Gideni geri getirme duası ile sizi terk etmiş giden sevgilinizi veya eşinizi geri döndürebilme şansınız vardır

 

Gideni Geri Getirme Duası Neden Okunur?

Gideni geri döndürme duasının okunmasındaki en büyük amaç sevilen kişinin geri dönmesini sağlamaktır. Duanın abdestli bir şekilde ve içten niyet edilerek okunmasından sonra sizi bırakıp giden kadını veya adamı kısa sürede geri döndürebilme imkanınız vardır. Bunun yanı sıra evli çiftlerden birinin başkasına gitmesi durumunda da eşin evine ve çocuklarına geri dönmesi için gideni geri getirme duası okunabilir.

Bu dua sadece ikili ilişkiler için edilmez. Aynı zamanda evini terk etmiş giden çocuklara da gideni geri getirme duası okunduğu zaman aile bireyleri ile aralarındaki sorunu hallederek evlerine geri dönmüş olur.

Gideni Geri Getirme Duası Eşlere Okunur Mu?

Gideni geri getirme duası eşler için de okunabilmektedir. Özellikle eşini aldatıp bir başkasına giden kocanın veya kadının geri dönmesinde etkili bir duadır. Bu duanın okunmasından sonra eşini bırakıp giden taraf pişman olmuş bir şekilde evine ve çocuklarına geri dönecektir. Bununla birlikte bir daha eşini bırakıp hiçbir şekilde başkasına gözü kaymayacaktır. Evliliklerde sevgi ve saygı bağları daha fazla güçlenerek muhabbet ortamı oluşacaktır.

Gideni Geri Getirmede Ayetel Kürsi Etkili Mi?

Gideni geri getirmek için Ayetel Kürsi en etkili dualardan birisidir. Bu duanın abdestli bir şekilde okunmasından sonra sizi bırakıp giden sevgiliniz veya eşiniz hakkında iyi niyetlerde bulununuz. Yaklaşık 1 hafta içerisinde sevgiliniz veya eşiniz çok üzgün ve utanç duyguları içerisinde size geri dönecektir. Okunması gereken Ayetel Kürsi şöyledir:

 • Bismillahirrahmânirrahîm. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Gideni Geri Getirme Duası İle Eşler Nasıl Geri Döner?

Sizden ayrılmak isteyen ve sizi bırakıp giden eşinizin size geri dönmesini sağlamak için öncelikle gece yarısından sonra abdestli bir şekilde aşağıda verilen duayı okumanızda yarar vardır. Duanın okunması esnasında eşinizin adını da zikredin ve onun hakkında iyi niyetlerde bulunun:

 • Allhumme ya mevdiü küllü şekva veya şahidü küllü necva veya alimü küllü hifyetin veya kaşifü küllü beliyyetin ya münci Musa ve Muhammed ve İbrahim-ül Halil salavatü-llahi ve selamühü ve daüfet kuvvetehü ve kallet hiletühü duael garikul melhuf elleti la yecidü li keşfi ma bihi illa ente ya errahmerahimin. Ekşif anna nezile bina min aduvvina ve adüvvike eşşeytan-irrecim. Ya Rabbel Alemin inneke ala küllü şey’in kadir, ve egusai ,Ya Allah, Ya Allah,Allahümme ya Badiü la bidayete leke, ya daimü la nifade leke, Ya Hay, Ya Mühyil mevta ya kaimen ala küllü nefsin bima kesebet, ilahi ente Allah-ül azizül Cebbar. La ilahe İlla Ente ilahen vahiden. Es’elüke bil kelimatil tamat el emnü vel afvü vel afiyete vel müafat el daimetü fiddini veddünya vel ahireti vel ehel,vel cesed vel mal ,vel veled,vel müslimine ecmain. Ya Rabbel Alemin, inneke ala küllü şey’in kadir. Verhamni birahmetike ya erhamürrahimin. Vekşif anni ma nezile bi min dıykün ve küllema eredtü. Ve hallisni halasan cemilen ya Rabbül Alemin. Ve hassın zannüke vallahül muvaffak.

Gideni Geri Getirme Duası İle Sevgi Artar Mı?

Gideni geri getirme duası sayesinde size karşı olan sevgisi azalmış kişinin bağlılığı daha fazla artacaktır. Sizden özür dileyerek size olan pişmanlığını sevgisi ve saygısı ile dile getirecektir. Bunun sonucunda da sizi bir daha hiçbir koşulda terk edip gitmeyecektir. Aşağıda gideni geri getirmede en etkili olan dua yer alır:

 • Iza veka’atilvaki’atu. Leyse livak’atiha kazibetun. Hafıdatun rafi’tun.  İza ruccetil’ardu reccen. Ve bussetilcibalu bessen. Ve fekanet hebaen munbessen. Ve kuntum ezvacen selaseten. Feashabulmeymeneti ma ashaulmeymeneti. Ve ashabulmeş’emeti ma ashabulmeş’emeti. Vessabikunessabikune. Ulaikelmukarrabune. Fiy cennatin na’ıymi. Sulletun minel’evveliyne. Ve kaliylun minel’ahıriyne. ‘ala sururin medunetun. Muttekiiyne ‘aleyha mutekabiliyne. Yetufu ‘aleyhim veldanun muhalledune. Biekvabin ve ebariyka ve ke’sin min ma’ıynin. La yusadda’une ‘anha ve la yunzifune. Ve fakihetin mimma yetehayyerune. Ve lahmi tayrin mimma yeştehune.

Gideni Geri Getiren Esmalar Nelerdir?

Gideni geri getirmede dualarla birlikte esmaların okunması da giden kişinin kısa sürede dönmesine vesile olacaktır. Esmaların okunmasına geçmeden önce ilk olarak abdest alın ve “El-Müteali” esması ile “İnnellezîne âmenû ve amilus sâlihâti se yec’alu lehumur rahmânu vuddâ(vudden).” duasını içten bir şekilde okuyun. Daha sonra “El-Cami” esmasını okumaya başlarken aynı zamanda “Ve min âyâtihî en halaka lekum min enfusikum ezvâcen li teskunû ileyhâ ve ceale beynekum meveddeten ve rahmeten, inne fî zâlike le âyâtin li kavmin yetefekkerûn(yetefekkerûne).” duasını okuyun. En son olarak “El-Mücib” esması ile “ Ve lillâhi mâ fîs semâvâti ve mâ fil ard(ardı). Ve kefâ billâhi vekîlâ(vekîlen)” duasını okuyup sizi bırakıp giden sevgilinizin veya eşinizin geri dönmesi için niyet edin.

 

Giden Sevgili İçin Hangi Dua Okunur?

Giden sevgilinizin geri dönmesi için aşağıda verilen duayı 7 defa art arda okumanız gerekir:

 • Elif lam mim. Zalikel kitabü la raybe fıh- hudel lil müttekıyn. Ellezıne yu’minune bil ğaybi ve yukıymunas salate ve mimma razaknahum yunfikun. Vellezine yu’minune bi ma unzile ileyke ve ma unzile min kablik- ve bil ahırati hum yukınun. Ulaike ala hudem mir rabbihim ve Ulaike hümül muflihun.

Verilen duanın 7 defa okunmasından hemen sonra 70 kere de “Bismillâhirrahmânirrâhîm. Elkariatü. Melkâriah. Vemâ edrâke melkâriah. Yevme yekûnünnâsü kelferâşilmebsûs. Ve tekûnülcibâlü kel’ıhnilmenfûş. Feemmâ men sekulet mevâzînühu. Fehüve fî’îyşetin râdıyeh. Ve emmâmen haffet mevâzînühu. Feümmühu hâviyeh. Ve mâ edrâke mâhiyeh. Nârün hâmiyeh.” duası okunmalıdır. Bu dualar 7 gün boyunca istenilen sayıda okunduğunda sizi bırakıp giden sevgiliniz pişman olmuş bir şekilde size geri dönecektir.

Gideni Geri Getiren Hangi Dua 40 Defa Okunmalıdır?

Giden sevgilinizin veya eşinizin geri dönmesi için 40 defa okunması gereken dua şu şekildedir:

 • Allâhümme innî es-elüke bi-fâ-il ferdâniyyeti, ver-râir-rubûbiyyeti, vedâli devâmiddeymûmiyyeti, ve hâi hayaâtis sermediyyeti, veyai yenâbîul hıkmeti, ve kâfil kudreti, ve yâil yüsrati, ve vâvil vücûdi, ve mîmil mülki, ve hâil hıkmeti, ve kâfil kibriyâi, ve mîmil melekûti, ve aynil ınâyeti, ve dâlid dirâyeti, ve lâmil lutfi, ve kâfil kahri, ve dâlid delâleti, ve vâvid velâyeti, sînis sekîneti. Aksemtü aleyküm eyyetühel ervâhur rûhâniyyetül huddâmi, li-hâzihil esmâil ızâm. İllâ mâ ecebtüm da’veti, ve berertüm kasemî, ve tevekkeltüm bi-kaâi hâcetî, fî külli mâ yerdallâhü teâlâ fîhi salâhu emrî, bi-hakki nûri vechillâhil azîmil a’zam. Ve azametihî ve kibriyâihî aleyküm iz lâ yesıfül vâsifûn* Vef-alû mâ emertüküm bihî, in kâne emrî leküm, ve lasemî aleyküm, fimâ yerdallâhü fakdû hâcetî. Ve in kâne fîmâ Ya’dibullâhu feruddûhâ bi-hakki ismullâhil azîmil a’zami aleyküm ve kudretihî ledeyküm. Ve kâlû semi’nâ ve eta’nâ ğufrâneke Rabbenâ ve ileykel masîr.

Gideni Hemen Getiren Dua Hangisidir?

Gidenin kısa sürede hemen geri dönmesi için aşağıda verilen duayı abdestli bir şekilde 7 defa okumanızda yarar vardır:

 • Ecuşin becuşin cecuşin decuşin hecuşin vecuşin zecuşin hecuşin tacuşin yecuşin kecuşin lecuşin mecuşin necuşin sacuşin acuşin fecuşin sacuşin kacuşin racuşin şecuşin tecuşin secuşin hacuşin zacuşin dacuşin zacuşin ğacuşin. Sahhirli kalbi filan bin filan ala hubbi filan bin filan.

Gideni Geri Getiren Dua Hangi Amaçla Okunur?

Gideni geri getirme duasını sizi terk etmiş giden sevgilinizi veya eşinizi pişman olmuş bir şekilde geri dönmesi amacı ile okuyabilirsiniz. Aynı zamanda bu dua sayesinde sevdiğiniz kişi veya eşiniz size eskisinden daha çok bağlanacaktır ve sizden başkasını gözü görmeyecektir. Bunun sonucunda da eşinize veya sevgilinize her istediğinizi yaptırarak ondan intikam da alabilirsiniz.

Gideni Geri Getiren Dua Ne Zaman Kabul Olur?

Sizi bırakıp gitmiş kişinin geri dönmesi için okunacak duanın kabul olması duayı okuyan kişiye ve duanın etki edeceği insana göre farklılık gösterir. Sürecin çabuk bir şekilde işlemesi için büyü veya sihirden uzak durmanız gerekir. Daha önceden büyü yaptıysanız bu büyünün kısa sürede yok olması ve büyü yapılmayacağına dair tövbe edilmesi gerekir. Aynı zamanda duayı okurken her zaman iyi niyetli olmalısınız. Art niyet duygusunu taşımanız durumunda duanız hiçbir koşulda kabul olmaz. Bütün şartların yerine getirilmesi ile en geç 1 hafta içerisinde giden sevgiliniz veya eşiniz size geri dönecektir.

Gideni Geri Getiren Duanın Aşamaları Nelerdir?

Giden kişinin kısa süre içerisinde geri gelmesi için okunacak duanın aşamaları aşağıda adım adım anlatılmaktadır:

 • İlk olarak kimsenin olmadığı sessiz bir odaya geçin ve yönünüzü kıbleye doğru verin. Daha sonra ellerinizi yukarı kaldırarak gözlerinizi kapatın.
 • 7 defa Besmele çekin ve sevdiğiniz kişinin size geri dönmesi için niyet etmeye başlayın.
 • Niyet aşamasını bitirdikten sonra gözlerinizi açın ve dizlerinizin üzerine oturarak yine ellerinizi gökyüzüne kaldırın.
 • Ardından 7 defa “Vedduha Velleyli iza seca Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula  Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke feterda Elem yecidke yetiymen feava  Ve vecedeke dallen feheda Ve vecedeke ‘ailen feağna Femmel yetiyme fela takher Ve emmessaile fela tenher Ve emma binı’meti rabbike fehaddis” suresini okuyunuz.
 • Sureyi okuduktan sonra ise 1 defa “İlahi senden fazilet ve erdem isteyen bütün kulların en güzel cevabı almış ve en güzel karşılığı bulma ihsanına nail olmuştur. Ben de ihsanına ve türlü türlü güzelliklerine nail ve müyesser olmak amacıyla senin dergahına el açıyorum ve senden duanın kabulünü niyaz ediyorum. Bana da sonsuz merhametinden güzellik nasip eyle ve beni de ihsanına gark eyle. Amin.” duasını da okuyun.
 • En son olarak gözlerinizi kapatın ve 21 defa “Ya Habib” esmasını zikredin. Esmayı okuduktan sonra ise “Allah’ım, evrendeki her bir varlığa sevginin en güzelini ve muhabbetin en faydalısı bahşeden sonsuz kudretinden ben de istifade etmek arzusundayım. Sana içtenlik ve samimiyet iksiri ile gelen hiçbir kulunu yarı yolda bırakmadığın ve eli boş göndermedin gibi beni de yarı yolda bırakmayacağını ve eli boş göndermeyeceğini biliyorum. Rahmetin ve nimetim o kadar sonsuz ve kudretin ve kuvvetin o kadar sınırsız ki, senden talepte bulunan aciz kullarını daima bahtiyar etmek ve onlara türlü türlü güzellikler bahşetmek dilersin. Bana da güzellikler bahşet ve beni de sevdiğini geri getirme duasının bereketi ile bahtiyar et Allah’ım. Amin.” deyin.

Sıradaki İslami Dualar

 • 11 Kasım 2022 Cuma mesajlari 11 Kasım 2022 Cuma mesajlari  Cuma mesajları, 11 Kasım da her cuma olduğu gibi 11 Kasım cuma sabahinda da da araştırılan konular arasında yer alıyor. İslam dinine mensup kişiler için mübarek olduğu kabul edilen cuma günlerinde birçok kişi cuma mesajları ve sözlerini inceliyor. İşte WhatsApp, Instagram, Twitter ya da Facebook ta hem yazılı hem de görsel olarak paylaşabileceğiniz yazılı, anlamlı cumanız mübarek olsun sözleri ve resimli Cuma mesajları
 • Zikirlerin Fazileti Zikirlerin Fazileti Zikirlerin Fazileti En kuvvetli zikir hangisi Sırlı Zikirler Allah katında en büyük zikir En faziletli zikir Sonsuz sevap olan zikir Zikirler ve sayıları Zikirler ve Faziletleri Ruhu güçlendiren zikir
 • Pazar Günü duasi Pazar Günü duasi Selamün Aleyküm duabahcesi Sohbet kullanicilari Bu pazar sabahi da Dualara teşrif ediyorsunuz.. Rabbim Sizlerden Razı Olsun. Pazar Günü Okunacak Çok Etkili Dilek Duasını Rabbim Dualarımızı Kabul Eylesin
 • Dua Saati Dua Saati Dua bahçesinde Dua Saati Bilindiği gibi dört gecenin gündüzü de gecesi gibi faziletlidir. Yaradan o günlerde dua edenin isteğini geri çevirmez ve bol ihsanda bulunur. Bu özel günler: Kadir gecesi, Arefe gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi ve günleridir
 • Dini Sözler Dini Sözler Dua bahçesinden sizler için özenle hazirladiğimiz Dini Sözler,2022 senesinde populer olucak ve en çok kullanilicak Kısa, uzun, anlamlı, resimli dini sözler için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. İslami sözler ile Whatsapp başta olmak üzere diğer sosyal medayalarda paylaşabılıceğiniz i
 • 4 Kasım cuma mesajları 4 Kasım cuma mesajları Hayırlı Cumalar sevgili müslüman din kardeşlerim 4 Kasım Cuma günü için resimli cuma mesajları ve kutlama sözleri yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Müslamanlar tarafından her hafta Cuma gününe büyük önem verilmektedir.WahtsApp, Instagram ve Facebook gibi platformlardan paylaşımına uygun dualı, kısa ve resimli Cuma mesajları
 • Her İsteğini Yerine Getirecek Dua Her İsteğini Yerine Getirecek Dua Cübbeli Ahmet Hoca dan Her İsteğini Yerine Getirecek Dua 3 Mart Perşembe den Başlayarak Beraât Gecesine Kadar Her Akşam Yatsı Namazı Sonrası 15 Kere, Beraât Gecesi İse 30 Kere Okuyanın Her İsteğini Yerine Getirecek Dualar Dileklerin kabul olması için dualar
 • cübbeli ahmet hoca - Öyle Bir Dua Var Ki cübbeli ahmet hoca - Öyle Bir Dua Var Ki cübbeli ahmet hoca - Öyle Bir Dua Var Ki Cübbeli Ahmet Hoca Her Derdi İYİLEŞTİREN Dua Kınama duası arapça Cübbeli Ahmet Hoca hastaya 7 kere okunacak dua Öyle Bir Dua Var ki Onu Okuyan Ne Kör Olur Ne Felç Olur Mide için dua Cübbeli Yazılıp üstünde taşınacak Dualar Size Öyle Bir Dua Yazdım ki Okursanız veya Üzerinizde Taşırsanız Ona Hayırdan
 • ettehiyyatü duası ettehiyyatü duası ettehiyyatü duası dinle indir oku anlami Ettehiyyatü duası nasıl okunur Ettehiyyatü anlamı nasıl okunur Ettehiyyatü Duası neye iyi gelir Ettehiyyatü suresinin ismi nedir Ettehiyyatü kaç kere okunmalı
 • Pazartesi Günü Duasi Pazartesi Günü Duasi Pazartesi Günü Duasi Dua Bahçesinde Pazartesi Günü Okunacak Dualar süreler ayetler Esmalar, Zikirler ve daha fazlasi duabahcesi sohbet sitemizde mevcutdur dua bahcesi Mutluluğun Şifresinın anhtarını sizlere vermek üzere açilmiştir